Címlap
Versenyvizsga ideiglenes könyvelői állásra

12 MAI  2017

Liceul Tehnologic  „Sövér  Elek" Joseni judeţul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada determinată a funcţiei contractuale de administrator financiar (patrimoniu)/ contabil şef l , S .

 

 

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

o    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

o    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

o    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

o    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

o    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

o    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

-   vechime efectivă în domeniul financiar-contabil de minimum 5 ani,

-   din care 5 ani în sectorul bugetar.

-   studii superioare, cu diplomă de licenţă în domeniul economic, profilul financiar contabil.

-   cunoaşterea teoretică a legislaţiei fiscale

-   cunoaşterea privind contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor bugetare o    -  - -Cunoştinţe de operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-    24 mai 2017, ora 14.00 - data limită pentru depunerea dosarelor;

-    30 mai 2017, ora 9.00 - proba scrisă

-    30 mai 2017, ora 13.00 - proba interviu.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

BIBLIOGRAFIE GENERALA:

Legea nr.1/2011 - legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;

Legea 53/2003- codul muncii actualizat, cu modificările si completările ulterioare

Legea nr.82/1991 legea contabilităţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Legea 500/11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ:

•  Legea nr. 273 / 29.06.2006 - privind Finanţele Publice Locale publicată în M.O
nr.618/18.07.2006

•Legea Nr.98/2016 Privind achiziţiile publice •Legea Nr.99/2016 Privind achiziţiile sectoriale

 • ORDINUL MFP nr. 1917/12.12.2005 - Norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Plan de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia; publicat în M.O. nr.1186/ 29.12.2005
 • OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

•Ordin Nr.2021/17.12.2013 Privind modificarea şi completarea normelormetodologicede organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice aprobate prin OMFP Nr. 1917/2005

 • OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

elementelor de activ şi de pasiv

 • OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
 • Legea 79/2008 pentru modificarea şi completarea OG nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituţiilor publice;
 • HG 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Decret 209/1976 actualizat, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa,
 • OG 120/1999 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 66/1994 privindformarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • Ordin Ministerul Finanţelor Nr. 1059 din 23 septembrie 1999, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de aplicare a prevederilor art. I pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • Hotărârea Nr. 1488 din 9 septembrie 2004, privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului naţional de protecţie sociala "Bani de liceu";
 • ORDIN nr. 329 din 13 februarie 2007, privind aplicarea normelor metodologice pentru elevii care beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport ca urmare a faptului că nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu;
 • ORDONANŢĂ nr. 29 din 27 august 2013, privind reglementarea unor măsuri bugetare (art. 15);
 • Legea nr. 63/2011 - încadrarea si salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificările si completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr 263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare
 • Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de munca, cu modificările si completările ulterioare,
 • Legea nr 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare, republicat;
 • O.U.G. nr. 117/23 decembrie 2013 pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului
 • R.O.F.U.I.P - aprobat prin ORDINUL MEN NR.5115/2014

•Ordinul secretarului general al guvernului Nr.400/2015 pentru aprobareacodului controlului

intern managerial

•Ordinul Nr. 530/2016 privind modificarea şi completareaOSGG Nr. 400/2015

•Ordinul ministrului delegat pentru buget Nr.720/2014

 

OMFP 2861/2009 PENTRU APROBAREA Normelor privind organizarea  si efectuarea  inventarierii elementelor de active si de pasiv

 

•Ordinul MFP Nr.811/17.06.2014 privind completarea şi modificarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin Ordonanţa Nr. 720/2014 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

HG NR 423 DIN IUNIE 2016

 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste, starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic  „Sövér  Elek" Joseni judeţul Harghita  telefon 0732164535